Trade Wars: Trump loads first volley against China - Chiến tranh thương mại : Tổng thống Trump phát bóng đầu tiên chống lại Trung Quốc

Thứ hai - 09/07/2018 17:02
Trade Wars: Trump loads first volley against China - Chiến tranh thương mại : Tổng thống Trump phát bóng đầu tiên chống lại Trung Quốc

Trade Wars: Trump loads first volley against China

Chiến tranh thương mại

Tổng thống Trump phát bóng đầu tiên chống lại Trung Quốc

By AFP / VNExpress News – July, 6, 2018

111
 

https://e.vnexpress.net/news/world/trade-wars-trump-loads-first-volley-against-china-3773676.html

Prices are rising, especially for steel and aluminum, and companies are starting to feel reticent about investments or planning to shift production overseas to avoid retaliation against US exports. Photo by AFP

Giá cả tăng, đặc biệt là thép và nhôm, và các công ty đang bắt đầu cảm nhận được sự thận trọng trong đầu tư và lên kế hoạch chuyển sản xuất ra nước ngoài để tránh việc trả đũa đối với hàng xuất khẩu của Mỹ.  (Ảnh của AFP)

China is expected to retaliate as soon as the U.S. tariffs go into effect.

Trung Quốc dự kiến ​​sẽ trả đũa ngay khi thuế quan của Mỹ có hiệu lực.

Steep American tariffs on Chinese goods worth tens of billions of dollars are due to take effect when the clock strikes twelve on Thursday night, as U.S. President Donald Trump fires the first salvo in a trade war between the world's top two economies.

Mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá hàng chục tỷ đô la có hiệu lực khi đồng hồ điểm mười hai giờ vào tối thứ Năm, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khai hỏa đầu tiên trong một cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

China has vowed to respond "immediately", with experts warning that tit-for-tat measures between the two financial superpowers will send shockwaves around the global economy and strike at the heart of the world trading system.

Trung Quốc đã thề sẽ trả lời "ngay lập tức", với các chuyên gia cảnh báo rằng các biện pháp ăn miếng trả miếng giữa hai siêu cường tài chính sẽ tạo sóng xung quanh nền kinh tế toàn cầu và tác động mạnh vào trung tâm của hệ thống thương mại thế giới.

The U.S. will levy a 25-percent tariff on more than 800 Chinese product categories worth around $34 billion and has warned of more to come if a trade war escalates.

Hoa Kỳ sẽ đánh thuế 25 phần trăm trên hơn 800 danh mục sản phẩm Trung Quốc trị giá khoảng 34 tỷ đô la và đã cảnh báo mức thuế nhiều hơn nếu một cuộc chiến thương mại leo thang.

Trump has threatened to progressively ratchet up U.S. penalties to a total of $450 billion in goods - which would represent the lion's share of all of China's exports to the United States.

Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ tăng dần các hình phạt của Mỹ lên tới tổng số 450 tỷ đô la đối với hàng hóa - đại diện cho phần lớn của tất cả hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ.

The tariffs target a broad spectrum of Chinese goods - such as passenger vehicles, radio transmitters, aircraft parts and computer hard drives - from industries Washington says have benefited from unfair trade practises.

Các mức thuế nhắm vào một loạt các hàng hóa Trung Quốc - như xe chở khách, máy phát vô tuyến, các bộ phận máy bay và ổ cứng máy tính - từ các ngành công nghiệp mà Washington cho biết đã được hưởng lợi từ các hoạt động thương mại không công bằng.

A second tranche of 284 goods worth $16 billion is currently under review and could be added to the U.S. list.

Một đợt thứ hai gồm 284 hàng trị giá 16 tỷ đô la hiện đang được xem xét và có thể được thêm vào danh sách của Hoa Kỳ.

U.S. 'firing at itself'

Hoa Kỳ 'tự bắn mình'

China is expected to retaliate as soon as the U.S. tariffs go into effect, imposing duties on goods worth roughly the same amount but with a greater emphasis on politically sensitive farm agricultural products.

Trung Quốc dự kiến ​​sẽ trả đũa ngay sau khi thuế quan của Mỹ có hiệu lực, áp đặt thuế đối với hàng hóa có giá trị gần bằng nhau nhưng chú trọng hơn vào các sản phẩm nông nghiệp nhạy cảm về mặt chính trị.

"The U.S. has provoked this trade war. We do not want to fight it, but in order to safeguard the interests of the country and the people, we have no choice but to fight," said Gao Feng, spokesman for China's commerce ministry.

Gao Feng, phát ngôn viên bộ thương mại của Trung Quốc nói: "Hoa Kỳ đã kích động cuộc chiến thương mại này. Chúng tôi không muốn chiến đấu, nhưng để bảo vệ lợi ích của đất nước và nhân dân, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu".

Christine Lagarde, head of the International Monetary Fund, has already sounded the alarm about a tit-for-tat cycle of retaliation, saying it would only create "losers on both sides."

Christine Lagarde, người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế, đã lên tiếng báo động về một chu trình trả đũa, nói rằng nó sẽ chỉ tạo ra "kẻ thua cuộc ở cả hai bên".

And Gao noted that of the $34 billion in taxable products on the U.S. list, about $20 billion -- or nearly two-thirds -- are made by firms with foreign investment, including a "significant portion" from America.

Và Ông Gao lưu ý rằng 34 tỷ đô la trong các sản phẩm chịu thuế trên danh sách của Hoa Kỳ, khoảng 20 tỷ đô la - hoặc gần hai phần ba - được thực hiện bởi các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm cả công ty có phần lớn đầu tư từ Mỹ.

"The U.S.'s measures are essentially attacking the global supply and value chain. Simply put, the U.S. is opening fire on the whole world, and also firing at itself," Gao said.

"Các biện pháp của Hoa Kỳ chủ yếu là tấn công chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu. Đơn giản chỉ cần đặt, Hoa Kỳ đang khai hỏa trên toàn thế giới, và cũng tự bắn vào chính mình", Gao nói.

'Better than ever'

'Tốt hơn bao giờ hết'

Economists have for months warned of the potential damage to the U.S. and global economies from aggressive trade policies and protectionism, which would raise prices and upend global supply chains.

Các nhà kinh tế đã trong nhiều tháng cảnh báo về những thiệt hại tiềm tàng đối với nền kinh tế Mỹ và toàn cầu từ các chính sách thương mại và chủ nghĩa bảo hộ tích cực, điều này sẽ làm tăng giá và tăng khả năng giảm chuỗi cung ứng toàn cầu.

But the Trump team has paid little heed to those warnings, with Commerce Secretary Wilbur Ross this week slamming them as "premature and probably quite inaccurate."

Nhưng đội ngũ của Tổng thống Trump đã chú ý rất ít đến những cảnh báo đó, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross đã chỉ trích họ trong tuần này là "quá sớm và có lẽ khá không chính xác."

Trump himself tweeted this week that the economy is doing "perhaps better than ever" even "prior to fixing some of the worst and most unfair Trade Deals ever made by any country."

Tổng thống Trump đã viết trên tweeter của mình trong  tuần này rằng nền kinh tế đang được làm "có lẽ tốt hơn bao giờ hết" thậm chí "trước khi sửa chữa một số giao dịch thương mại tồi tệ nhất và bất công nhất từng được thực hiện bởi bất kỳ quốc gia nào."

Under the banner of his "America First" policy, Trump has also targeted other traditional trade partners of the U.S., such as the European Union, Japan, Mexico and even Canada.

Theo khẩu hiệu chính sách "Mỹ đứng đầu" của mình, Tổng thống Trump cũng đã nhắm mục tiêu các đối tác thương mại truyền thống khác của Hoa Kỳ, chẳng hạn như Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Mexico và thậm chí Canada.

And signs are growing that the escalating global trade dispute is already affecting the world's top economy, with punitive duties now in place for steel and aluminium and the White House threatening to slap duties on auto imports.

Và các dấu hiệu ngày càng tăng cho thấy rằng tranh chấp thương mại toàn cầu leo ​​thang đã ảnh hưởng đến nền kinh tế hàng đầu thế giới, với các vụ trừng phạt thuế như hiện nay dành cho thép và nhôm và Nhà Trắng đe dọa cũng trừng phạt giá thuế đối với nhập khẩu ô tô.

Prices are rising, especially for steel and aluminium, and companies are starting to feel reticent about investments or planning to shift production overseas to avoid retaliation against U.S. exports.

Giá cả đang tăng, đặc biệt là đối với thép và nhôm, và các công ty đang bắt đầu cảm thấy thận trọng về đầu tư hoặc lập kế hoạch chuyển sản xuất ra nước ngoài để tránh bị trả đũa đối với hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ.

There have been immediate job losses at America's largest nail manufacturer, Mid-Continent Nail Corporation, due to rising steel prices amid warnings the company may have to shut down operations altogether.

Nhiều người đã bị mất ngay lập tức tại nhà sản xuất móng tay lớn nhất nước Mỹ, Công ty chế tạo móng tay Mid-Continent, do giá thép tăng trong bối cảnh cảnh báo công ty có thể phải ngừng hoạt động hoàn toàn.

Iconic American motorcycle brand Harley Davidson has announced plans to move production overseas to evade the retaliatory tariffs from the EU, drawing a barrage of attacks on Twitter from Trump.

Nhãn hiệu xe máy mang tính biểu tượng của Mỹ Harley Davidson đã công bố kế hoạch di chuyển sản xuất ra nước ngoài để trốn tránh các mức thuế trả đũa từ EU, tạo ra một loạt các cuộc tấn công trên Twitter từ Tổng thống Trump.

The influential U.S. Chamber of Commerce urged Trump this week to reconsider his actions, saying the counter-tariffs now affected $75 billion in American exports and endangered U.S. jobs.

Phòng Thương mại Hoa Kỳ có ảnh hưởng đã kêu gọi Tổng thống Trump trong tuần này xem xét lại các hành động của mình, nói rằng thuế quan đã ảnh hưởng tới 75 tỷ USD trong xuất khẩu của Mỹ và các công việc của Hoa Kỳ đang bị đe dọa.

While Trump touts announcements of jobs created in steel plants due to the tariffs, manufacturing industries warn many more jobs will be lost in companies producing autos, auto parts, appliances and other goods that depend on imported components.

Trong khi Trump tuyên bố các công việc tạo ra trong các nhà máy thép do rào cản thuế quan, các ngành công nghiệp sản xuất cảnh báo nhiều công việc sẽ bị mất trong các công ty sản xuất ô tô, phụ tùng ô tô, thiết bị và các hàng hóa khác phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu.

One study said as many as 400,000 jobs could be lost.

Một nghiên cứu cho biết có tới 400.000 việc làm có thể bị mất. 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Facebook
Đường đến trường
so do vi tri truong
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay7,554
  • Tháng hiện tại309,300
  • Tổng lượt truy cập5,254,539
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây