(Sở GD) Kế hoạch tập huấn giáo viên giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường trung học phổ thông năm học 2017 - 2018

Thứ tư - 29/11/2017 08:28

Kế hoạch tập huấn giáo viên giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường trung học phổ thông năm học 2017 - 2018

Công văn số 4431/KH-GDĐT-TrH ngày 28/11/2017 về Kế hoạch Tổ chức tập huấn giáo viên giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018 trong tập tin đính kèm

 

Tác giả: Phòng Trung Học

Tải file đính kèm tại đây (doc)

 

MỘT SỐ THÔNG TIN CHI TIẾT

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 4431/KH-GDĐT-TrH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

                                                   KẾ HOẠCH   

Tổ chức tập huấn giáo viên giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh

các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

năm học 2017 - 2018

 
 
 

Căn cứ Kế hoạch số 522/KH-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường trung học phổ thông năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP. HCM;

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn giáo viên giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:                         

- Thông tin những nội dung cơ bàn về tình hình thế giới, khu vực và trong nước liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của Việt Nam hiện nay;

- Cập nhật, thống nhất một số nội dung cở bản về phương pháp giảng dạy các bài về kỷ, chiến thuật chiến đấu bộ binh; Điều lệnh đội ngũ, làm cơ sở nâng cao chất lượng dạy và học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố;

- Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

2. Yêu cầu:

- Làm tốt công tác chuẩn bị, hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, thực hiện đúng kế hoạch tổ chức tập huấn.

- Công tác điều hành tập huấn đúng chương trình, kế hoạch đã xác định; thực hiện nghiêm các quy định của lớp tập huấn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị trước, trong và sau khi kết thúc tập huấn;

- Ban Giám hiệu các trường cử giáo viên tham gia tập huấn đúng, đủ thành phần, nắm chắc nội dung, sau khi tập huấn triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất.

II. NỘI DUNG

- Thông tin một số nội dung cơ bản về tình hình thế giới, khu vực, trong nước và yêu cầu của nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh hiện nay;

- Triển khai nội dung Thông Tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông;

- Một số hiểu biết về Chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam;

- Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo;

- Phương pháp sử dụng máy bắn tập MBT-03;

- Phương pháp giảng bài Điều lệnh đội ngũ (cá nhân, tiểu đội) không có súng;

- Phương pháp giảng bài thực hành Kỷ thuật mắc tăng võng;

- Phương pháp giảng bài thực hành đào bếp Hoàng Cầm;

- Phương pháp giảng bài Đội hình chiến đấu của tổ bộ binh;

III. THÀNH PHẦN, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 1. Ban Chỉ đạo: Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở GD&ĐT
 2. Ban Tổ chức lớp tập huấn:
 • Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở - Trưởng Ban
 • Ông Lê Duy Tân, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học – Phó Ban
 • Ông Trần Đình Lương, Chuyên viên GDQP&AN - Ủy viên
 • Ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Sở - Ủy viên
 • Ông Dương Trí Dũng, Trưởng Phòng Kế hoạch-Tài chính - Ủy viên
 1. Ban nội dung và Tổ Giáo viên
 • Ông Trần Đình Lương, Chuyên viên GDQP&AN-Trưởng ban-Tổ trưởng
 • Ông Nguyễn Đức Trọng, GV Khoa GDQP/Trường ĐHSP TP - Ủy viên
 • Ông Nguyễn Văn Khỏe, GV Khoa GDQP/Trường ĐHSP TP - Ủy viên
 • Ông Trần Viết Nhuận, GV Khoa KHXH&NV/Trường Quân sự QK7- Ủy viên
 • Ông Phạm Mạnh Thắng, GV Trường Quân sự thành phố.

4. Thành phần tham gia lớp tập huấn: 394 đồng chí

- Ban Tổ chức: 04 đồng chí

- Tổ Giáo viên: 05 đồng chí

- Các đồng chí là Giáo viên đang trực tiếp tham gia giảng dạy môn học GDQP&AN của các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm học 2017 – 2018: 387 đồng chí

5. Tổ chức lớp tập huấn: Tổ chức thành 02 lớp học (tương đương 02 Đại đội) và phân chia lớp học thành các Trung đội, Tiểu đội; cán bộ Trung đội, Tiểu đội do Ban Tổ chức chỉ định.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 03 ngày (ngày 28, 29 và 30/12/2017)

2. Địa điểm: Trường Quân sự thành phố (xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi).

 

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục Trung học

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm phòng học, thao trường, bãi tập và các vật chất, học cụ liên quan phục vụ lớp tập huấn theo đúng quy định; làm công tác tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc lớp tập huấn;

- Biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ lớp tập huấn; mời báo cáo viên, giáo viên giới thiệu nội dung;

- Tổng hợp danh sách cán bộ, giáo viên đăng ký tham gia lớp tập huấn; theo dõi, tổng hợp tình hình kết quả đạt được trong Đợt tập huấn báo cáo Ban Giám đốc theo quy định;

- Lập dự toán kinh phí bảo đảm cho lớp tập huấn trình Giám đốc phê duyệt (có tờ trình riêng)

2. Phòng Kế hoạch tài chính

Tham mưu, bảo đảm bảo đảm tài chính về các khoản chi theo đề xuất của Phòng Giáo dục Trung học đã được Giám đốc phê duyệt.

3. Ban Giám hiệu các trường Trung học phổ thông, các trường nhiều cấp học (có hệ THPT) trực thuộc Sở.

- Cử giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tham gia lớp tập huấn theo đúng quy định.

- Bảo đảm kinh phí ăn, ở, đi lại, tài liệu cho giáo viên tham gia lớp tập huấn theo chế độ hiện hành.

- Đăng ký danh sách giáo viên tham gia tập huấn về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Giáo dục Trung học - đ/c Lương) trước 17h00, ngày 16/12/2017, theo đường dẫn sau: https://goo.gl/forms/TLnwTts3Sdfi7FBf1; ĐT: 0983848577.

 

Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị Ban Giám hiệu các trường, Trưởng các Phòng, Ban có liên quan tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm đợt tập huấn đạt được kết quả tốt nhất./

 

       
 

Nơi nhận:

- Vụ GDQP&AN/Bộ GD&ĐT; (Để báo cáo)

- Ban Giám đốc Sở;

- Ban Giám hiệu các trường THPT;

- Ban Giám hiệu các trường THCS (có hệ THPT);

- Lưu: VT; P.TrH.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Lê Hồng Sơn

 

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Facebook
Đường đến trường
so do vi tri truong
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập104
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm101
 • Hôm nay6,223
 • Tháng hiện tại304,390
 • Tổng lượt truy cập4,857,588
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây