Email: info@trunghochoasen.com Tổng đài tư vấn tuyển sinh: 0901 379 685

THÔNG BÁO V/v kiểm tra “Không gian và tác phong làm việc chuẩn” tại các cơ sở

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN
Số: 122/TB-THHS-CM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v kiểm tra “Không gian và tác phong làm việc chuẩn” tại các cơ sở

Kính gửi:  

– Ban quản lí các cơ sở;

– Giáo viên chủ nhiệm;

– Giáo viên bộ môn.

Căn cứ Kế hoạch số 65/2023/KH-THHS ngày 19/8/2023 của Hiệu trưởng về Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023-2024.

Nhằm thực hiện tốt “Không gian và tác phong làm việc chuẩn”, nhà trường thông báo lịch làm việc với các cơ sở, cụ thể như sau:

1. Thành phần tổ kiểm tra

– Đại diện bộ phận chuyên môn hệ thống, bộ phận hành chánh hệ thống và kiểm tra, đánh giá hệ thống.

2. Nội dung làm việc

– Ghi nhận tình hình thực hiện “Không gian và tác phong làm việc chuẩn”:

+ Giờ học nghiêm túc, bảng nhịp học;

+ Không gian lớp học;

+ Công tác quản lý thực hiện tốt “Không gian và tác phong làm việc chuẩn”.

+ Đồ dùng học tập, sách giáo khoa, tài liệu (nếu có);

+ Các nội dung khác.

– Lắng nghe, tiếp nhận ý kiến và đề xuất từ các cơ sở về nội dung trên.

3. Thời gian và hình thức làm việc

– Hình thức: làm việc trực tiếp tại từng Cơ sở và khảo sát thực tế tại lớp học.

– Thời gian kiểm tra định kì: tuần 14 và 15 từ ngày 27/11/2023 đến 09/12/2023.

– Bộ phận chuyên môn phối hợp với các bộ phận liên quan để kiểm tra đột xuất và thường xuyên sau tuần 15.

Lưu ý: thời gian làm việc nếu có thay đổi sẽ thông báo trước cho các cơ sở.

Trên đây là thông báo nội dung làm việc với các cơ sở về “Không gian và tác phong làm việc chuẩn”, đề nghị các cơ sở chuẩn bị./.

Nơi nhận:
Như trên;
Chuyên môn;
Hành chánh;
Kiểm tra, đánh giá;
Lưu VT.
   HIỆU TRƯỞNG
Đã ký        ThS. Lê Văn Hồng