Email: info@trunghochoasen.com Tổng đài tư vấn tuyển sinh: 0901 379 685

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2023-2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN
Số:126/KH-THHS-CM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2023

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2023-2024

– Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-THHS ngày 19/8/2023 của Hiệu trưởng về Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023-2024;

– Căn cứ Kế hoạch số 5979/KH-SGDĐT ngày 17/10/2023 của Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2023-2024;

Nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học, bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2023-2024, cụ thể như sau: 

1. Mục đích và yêu cầu

– Tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và nhận thức của học sinh để tham gia giao thông an toàn.

– Phối hợp với Ban ATGT, cộng đồng, cha mẹ HS nhằm giáo dục an toàn giao thông cho học sinh.

– Thực hiện đồng bộ, đa dạng các hình thức nhằm đạt hiệu quả giáo dục.

2. Các hoạt động cụ thể

2.1. Triển khai giảng dạy tài liệu “ATGT cho nụ cười ngày mai” cấp THCS và cấp THPT

a) Nội dung

– Đối với cấp THCS: Triển khai giảng dạy ATGT theo tài liệu giáo dục “ATGT cho nụ cười ngày mai” năm 2021.

– Đối với cấp THPT: Cập nhật nội dung tài liệu giáo dục “ATGT cho nụ cười ngày mai” cấp THPT và tổ chức triển khai dạy học giáo dục ATGT theo tài liệu năm 2021.

b) Đối tượng

– Tổ chuyên môn phụ trách: Giáo dục công dân/Giáo dục kinh tế và pháp luật.

– Đối tượng tham gia: Học sinh cấp THCS, cấp THPT (lớp 10 và 11).

c) Tổ chức triển khai

– Hình thức: Tích hợp nội dung giáo dục ATGT vào môn học, tăng cường nội dung giáo dục về đội mũ bảo hiểm và thực hiện Luật giao thông đường bộ cho học sinh. Tổ chuyên môn chủ động, linh hoạt lựa chọn nội dung, thời gian, hình thức tổ chức. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, đặc biệt là sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học nhằm thống nhất các nội dung trên.

– Tổ chức tối thiểu 01 tiết dạy cấp trường (từ tháng 10 đến tháng 12/2023).

– Xây dựng và triển khai 1 chủ đề về An toàn giáo dục trên hệ thống quản lí dạy học trực tuyến LMS (đảm bảo có lí thuyết và bài tập; 80% HS tham gia).

2.2. Phối hợp với Ban ATGT của thành phố để triển khai công tác giáo dục ATGT trong nhà trường

– Tổ chức tối thiểu 01 chuyên đề về ATGT với sự tham gia của Ban ATGT.

– Tổ chức kí cam kết ATGT (nếu có).

– Tăng cường công tác tuyên tuyền, giáo dục ATGT (nếu có).

– Thực hiện: Cơ sở.

2.3. Tham gia Hội thi “ATGT cho nụ cười ngày mai”

a) Mục đích

– Củng cố kiến thức về pháp luật giao thông cho giáo viên và học sinh.

– Nâng cao kỹ năng tham gia giao thông an toàn đối với giáo viên và học sinh.

b) Đối tượng dự thi

– Đối với cấp THCS: Học sinh và giáo viên lớp 6, 7 và 8.

– Đối với cấp THPT: Học sinh và giáo viên lớp 10, 11.

c) Thời gian tổ chức và hình thức tham gia

– Thời gian: Từ tháng 10/2023 đến 11/2023

– Hình thức tham gia: Theo thể lệ Hội thi cấp Thành phố (Cập nhật sau).

3. Tổ chức thực hiện

6.1. Bộ phận chuyên môn

– Xây dựng và triển khai kế hoạch đến cơ sở và tổ chuyên môn, GVBM.

– Thực hiện công tác kiểm tra và đánh giá quá trình và kết quả triển khai.

­- Tổng hợp các báo cáo, đánh giá và xây dựng báo cáo tổng kết, báo cáo Sở.

– Phụ trách triển khai: Thầy Hoàng Phước Muội – Thành viên thường trực Ban chuyên môn; Thầy Trần Hồng Anh – Phụ trách tổng hợp báo cáo; Cô Cao Thị Oanh – Phụ trách truyền thông chuyên môn.

6.2. Các cơ sở

– Tổ chức các hoạt động cụ thể phù hợp với điều kiện của cơ sở, gửi báo cáo thực hiện về Ban chuyên môn trước 31/12/2023 với 2 nội dung: Phối hợp Ban ATGT; Vận động GV, HS tham gia Hội thi “ATGT cho nụ cười ngày mai”.

6.3. Chi bộ

– Phối hợp thực hiện với Ban chuyên môn, các cơ sở nhằm thực hiện báo cáo về Phòng trung học, Phòng chính trị và tư tưởng.

– Phổ biến và quán triệt tư tưởng đảm bảo giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường nghiêm túc thực hiện ATGT.

6.4. Tổ GDCD/GDKT&PL

– Triển khai giảng dạy ATGT trực tuyến và trực tiếp.

– Tổ chức tiết học tốt, sinh hoạt chuyên môn theo định hướng nghiên cứu bài học về nội dung giáo dục an toàn giao thông.

– Thực hiện báo cáo về Ban chuyên môn trước 31/12/2023.

Trên đây kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2023-2024, đề nghị các cơ sở, bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện./.

HIỆU TRƯỞNG    
(Đã duyệt)

 
ThS. Lê Văn Hồng
P. HT CHUYÊN MÔN
(Đã duyệt)


Nguyễn Ngọc Phong Linh
BAN CHUYÊN MÔN  
(Đã ký)


Hoàng Phước Muội