Email: info@trunghochoasen.com Tổng đài tư vấn tuyển sinh: 0901 379 685

QUY ĐỊNH V/v chuyển cơ sở và tiếp nhận học sinh

SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN 
Số: 14/QyĐ-THHS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2023

QUY ĐỊNH

V/v chuyển cơ sở và tiếp nhận học sinh

Căn cứ Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông ban hành kèm Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 3667/2023/QĐ-SGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2023 về việc phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục chuyển trường, xin học lại học sinh trung học từ năm 2023-2024 cho hiệu trưởng THPT, Phổ thông nhiều cấp học của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2004/2023/QĐ-SGDĐT ngày 11 tháng 7 năm 2023 về việc phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chánh của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy định số 01/2022/QyĐ-THHS ngày 29 tháng 07 năm 2022 của trường THCS và THPT Hoa Sen về việc giải quyết hồ sơ học vụ;

Căn cứ vào Thông báo số 43/2022/TB-THHS ngày 21 tháng 10 năm 2022 của trường THCS và THPT Hoa Sen về việc bổ sung một số điều của Quy định 01/2022/QyĐ-THHS về giải quyết hồ sơ học vụ.

Nhằm quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tại các cơ sở trong hệ thống Giáo dục Hoa Sen, trường THCS và THPT Hoa Sen xin gửi đến Cha mẹ học sinh (CMHS), Quản lý cơ sở (QLCS), Phụ trách chuyên môn (PTCM) và Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) quy trình chuyển cơ sở như sau:

 1. Điều kiện học sinh chuyển cơ sở

Học sinh chuyển cơ sở trong hệ thống Giáo dục Hoa Sen phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 •  Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha, mẹ hoặc người giám hộ.
 •  Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển cơ sở nhằm thay đổi môi trường học tập.
 •  Học sinh có nguyện vọng chuyển từ chế độ học bán trú sang học nội trú.
 •  Quy định chung
 • Người làm thủ tục hồ sơ giấy tờ cho học sinh phải là CMHS hoặc người giám hộ có giấy ủy quyền từ CMHS được xác nhận của chính quyền địa phương.
 • CMHS (người giám hộ) khi làm thủ tục mang theo CCCD/CMND (giấy ủy quyền).
 • CMHS (người giám hộ) liên hệ với GVCN và QLCS của cơ sở mà học sinh đang học để được tư vấn về thủ tục.
 • CMHS (người giám hộ) liên hệ với QLCS nơi học sinh chuyển đến xin xác nhận tiếp nhận.
 1. Quy định thủ tục chuyển cơ sở
 2. CMHS liên hệ GVCN ® GVCN tiếp nhận thông tin ® tư vấn quy trình chuyển cơ sở ® hướng dẫn CMHS làm đơn xin chuyển cơ sở (nếu CMHS đồng ý chuyển đi) GVCN hoàn tất bảng đánh giá năng lực và thái độ học tập của học sinh ® Liên hệ PTCM hoàn thành điểm số (phiếu điểm có chữ ký của PTCM) ® GVCN chuyển tất cả hồ sơ lên QLCS để giải quyết (hoặc hẹn gặp QLCS trong trường hợp đặc biệt).
 3. QLCS nơi học sinh chuyển đi liên hệ QLCS nơi đến để thống nhất việc tiếp nhận học sinh ® Sau khi đã thống nhất QLCS nơi đến đồng ý tiếp nhận GVCN báo hẹn CMHS lên hoàn tất thủ tục chuyển cơ sở.
 4. CMHS xác nhận hoàn tất học phí học sinh học tại cơ sở cũ ® CMHS và học sinh gặp PTCM cơ sở mới để được tiếp nhận.
 5. PTCM của cơ sở mới có học sinh chuyển đến gửi bản scan đơn xin chuyển cơ sở, bảng điểm (tính đến thời điểm chuyển cơ sở), xác nhận đánh giá của GVCN cũ (có đầy đủ chữ ký) cho Giáo vụ –  Học vụ hệ thống để hoàn tất thủ tục chuyển hồ sơ về lớp và chuyển tên học sinh trên Vietschool.
 6. Lưu ý:

–   Học sinh chuyển trường trong trường hợp:

     1. Học sinh khối 10 học tại cơ sở Dĩ An không có tên trong danh sách đầu cấp của trường THCS và THPT Hoa Sen, Thành phố Hồ Chí Minh.

     2. Học sinh cấp THCS học tại trường TH-THCS Hoa Sen (cơ sở Dĩ An)

     +  Học vụ cơ sở Dĩ An hướng dẫn CMHS (người giám hộ) thực hiện thủ tục rút hồ sơ và chuyển trường (hình thức chuyển tỉnh).

     + Học vụ cơ sở Dĩ An có trách nhiệm làm thủ tục xin giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GD&ĐT Bình Dương (với khối 10) và Phòng GD&ĐT Bình Dương (với khối cấp 2).

– CMHS (người giám hộ) cần xác nhận và hoàn tất học phí cho học sinh tại cơ sở mà học sinh đã học trước khi chuyển qua cơ sở khác.

– Giáo vụ chỉ chuyển tên học sinh trên Vietschool sau khi đã rà soát bảng điểm và xác nhận bảng điểm đầy đủ, căn cứ theo Bảng tham chiếu số cột điểm năm học 2023-2024.

Trên đây là Quy định về thủ tục xin chuyển cơ sở cho học sinh học tại hệ thống Giáo dục Hoa Sen của trường THCS và THPT Hoa Sen.Kính đề nghị các bộ phận liên quan phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
BGH (để báo cáo);
Các Cơ Sở (để thực hiện);
Hành chánh (để biết);
Chuyên môn (để thực hiện);
GVCN  (để thực hiện);
Lưu VP.
HIỆU TRƯỞNG
Đã duyệtLê Văn Hồng
P. HT CHUYÊN MÔN
Đã duyệtNguyễn Ngọc Phong Linh