Email: info@trunghochoasen.com Tổng đài tư vấn tuyển sinh: 0901 379 685

THÔNG BÁO V/v tổ chức biên soạn, sử dụng ma trận, bản đặc tả đề kiểm tra định kỳ tập trung năm học 2023-2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN  
Số: 118/TB-THHS-CM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v tổ chức biên soạn, sử dụng ma trận, bản đặc tả đề kiểm tra định kỳ tập trung năm học 2023-2024

Kính gửi:       

– Phụ trách chuyên môn;

– Tổ trưởng bộ môn hệ thống;

– Tổ trưởng bộ môn cơ sở;

– Giáo viên bộ môn.

Căn cứ Kế hoạch số 93/2023/KH-THHS ngày 25/9/2023 của Bộ phận chuyên môn về việc kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2023-2024;

Nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học, bộ phận chuyên môn thông báo về việc tổ chức tổ chức biên soạn và sử dụng ma trận và bản đặc tả đề kiểm tra định kỳ tập trung năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

1. Quy định về ma trận đề và bản đặc tả đề kiểm tra

– Sử dụng chung ma trận đề dành cho cấp THPT đối với các môn kiểm tra tập trung.

– Hình thức đề: Định hướng hình thức đề kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm. Tổ trưởng bộ môn hệ thống căn cứ theo hướng dẫn chuyên môn Tổ chuyên môn trực thuộc Sở GD&ĐT để triển khai thống nhất về hình thức đề, xác định tỉ lệ % tự luận và % trắc nghiệm.

– Đối với bản đặc tả đề kiểm tra: Tùy vào đặc thù của môn học, tổ chuyên môn thống nhất bản đặc tả đề kiểm tra chung toàn hệ thống hoặc riêng theo cơ sở.

2. Quy trình biên soạn và sử dụng ma trận đề và bản đặc tả đề kiểm tra

Bước 1. Tổ trưởng bộ môn hệ thống tổ chức họp toàn tổ chuyên môn hệ thống hoặc các tổ trưởng bộ môn cơ sở, để: Thống nhất hình thức đề kiểm tra; Phân công thiết lập ma trận và bản đặc tả đề kiểm tra; Ghi nhận bằng biên bản và gửi về thầy Hoàng Phước Muội – Thường trực BCM.

Bước 2. Tổ trưởng bộ môn hệ thống tổ chức họp tổ chuyên môn nhằm thống nhất và công khai ma trận đề kiểm tra, bản đặc tả đề kiểm tra. Lưu ý: thực hiện trước kì kiểm tra 14 ngày. Tổ trưởng bộ môn hệ thống gửi biên bản buổi họp và ma trận, bản đặc tả đề kiểm tra về Thầy Hoàng Phước Muội – Thành viên thường trực Ban chuyên môn.

Bước 3. Ban chuyên môn công khai ma trận đề, bản đặc tả đề kiểm tra đối với PTCM. PTCM triển khai xây dựng đề kiểm tra theo ma trận đề đã thống nhất.

Trên đây là thông báo về việc tổ chức tổ chức biên soạn và sử dụng ma trận và bản đặc tả đề kiểm tra định kỳ tập trung năm học 2023-2024, kính đề nghị các tổ trưởng bộ môn và giáo viên bộ môn nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Ban chuyên môn;
– Lưu VT.
 P. HT CHUYÊN MÔN
Đã ký


Nguyễn Ngọc Phong Linh