Email: info@trunghochoasen.com Tổng đài tư vấn tuyển sinh: 0901 379 685

THÔNG BÁO V/v tổ chức biên soạn tài liệu học tập học kì II năm học 2023-2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN  
Số: 120/TB-THHS-CM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v tổ chức biên soạn tài liệu học tập học kì II năm học 2023-2024

Kính gửi:       

– Ban quản lí các cơ sở;

– Tổ trưởng bộ môn hệ thống;

– Giáo viên bộ môn.

Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-THHS ngày 03/05/2023 của Bộ phận chuyên môn về Biên soạn và sử dụng tài liệu học tập năm học 2023-2024;

Nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học, nhà trường thông báo về việc tổ chức biên soạn tài liệu học tập học kì II, năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

1. Mục đích

– Biên soạn tài liệu học tập học kì II phục vụ hoạt động dạy và học.

– Kế thừa, phát huy thành quả của HK I năm học 2023-2024 và các năm học trước.

2. Quy trình biên soạn tài liệu học tập

Bước 1. Tổ trưởng bộ môn hệ thống tiến hành rà soát và tổ chức đăng kí việc biên soạn và sử dụng bộ tài liệu học tập trong học kì II (Đăng kí theo môn, khối lớp, dùng chung trong hệ thống hoặc độc lập theo cơ sở), trực tiếp Ban chuyên môn (thầy Muội), trước 25/11/2023.

Bước 2. Tổ trưởng bộ môn hệ thống phân công các tổ chuyên môn tại cơ sở biên soạn, hiệu chỉnh tài liệu học tập: 31/12/2023.

Bước 3. Tổ chức phản biện và thẩm định tài liệu (cấp tổ chuyên môn): 05/01/2024.

Bước 4. Tổ trưởng bộ môn hệ thống chuyển tài liệu học tập về bộ phận Chuyên môn, trực tiếp thầy Muội (Zalo: 0987308925): 12/01/2024.

Bước 5. Công ty TNHH dịch vụ Hoa Sen thực hiện công tác in ấn và bàn giao tài liệu học tập về cơ sở (theo số lượng thực tế): 15/01/2024.

Bước 6. BCM tổng hợp file và lập danh mục học liệu số năm học 2023-2024.

Trên đây là thông báo về việc tổ chức biên soạn tài liệu trong học kì II, kính đề nghị các nhân sự và giáo viên liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
Ban giám hiệu (để báo báo);
Như trên;
Ban chuyên môn (để thực hiện);
Cổng thông tin điện tử;
Lưu VT.
 HIỆU TRƯỞNG
Đã ký

   
ThS. Lê Văn Hồng