Email: info@trunghochoasen.com Tổng đài tư vấn tuyển sinh: 0901 379 685

THÔNG BÁO V/v tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp Giấy chứng nhận chương trình Thể thao tự chọn học kì I năm học 2023-2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN
Số: 135/TB-THHS-CM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp Giấy chứng nhận chương trình Thể thao tự chọn học kì I năm học 2023-2024

Kính gửi:     

– Ban quản lí cơ sở;

– Tổ trưởng bộ môn giáo dục thể chất hệ thống;

– Giáo viên bộ môn giáo dục thể chất.

Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-THHS ngày 19/8/2023 của Hiệu trưởng về Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023-2024.

Căn cứ Kế hoạch số 93/KH-THHS ngày 25/9/2023 của Bộ phận chuyên môn về việc kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2023-2024;

Nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học, bộ phận chuyên môn thông báo về việc tổ chức tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp Giấy chứng nhận chương trình Thể thao tự chọn học kì I năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

1. Tổ chức kiểm tra và đánh giá

– Cơ sở chủ động tổ chức kiểm tra và đánh giá 100% học sinh tham gia chương trình thể thao tự chọn: bóng đá, bóng chuyền, bơi lội, võ thuật, bắn súng, cầu lông, Gym học đường, bóng rổ,…

– Khuyến khích liên kết với các Trung tâm thể dục thể thao, các Hiệp hội thể thao nhằm đánh giá và cấp chứng chỉ, chứng nhận các môn: võ thuật, bơi lội.

2. Mức độ giấy chứng nhận

– Mức cơ bản:

+  Điều kiện: Học sinh được đánh giá từ mức Đạt trở lên.

+ Giấy chứng nhận cấp cơ sở, do Quản lí cơ sở cấp.

– Mức nâng cao:

+  Điều kiện: Học sinh được đánh giá mức Tốt.

+ Giấy chứng nhận cấp hệ thống, Cơ sở đề xuất danh sách.

– Bộ phận Truyền thông và Phong trào hỗ trợ thiết kế mẫu và in giấy chứng nhận theo đề xuất của Ban quản lí cơ sở và bộ phận chuyên môn hệ thống.

3. Thời gian thực hiện

– Thời gian thực hiện kiểm tra, đánh giá: từ 18/12/2023 đến 06/01/2024.

– Thời gian thực hiện cấp giấy chứng nhận: từ 08/01/2024 đến 13/01/2024.

4. Chế độ báo cáo

Phụ trách chuyên môn gửi kết quả (danh sách học sinh được cấp giấy chứng nhận) về bộ phận chuyên môn (Thầy Trần Hồng Anh: 0903650780).

Trên đây là thông báo tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp Giấy chứng nhận chương trình Thể thao tự chọn học kì I năm học 2023-2024, kính đề nghị các cơ sở, ban quản lí thể thao tự chọn triển khai hiệu quả./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Ban chuyên môn;
– Cổng thông tin điện tử;
– Lưu VT.
 KT. HIỆU TRƯỞNG
P. HT CHUYÊN MÔN
(Đã ký)


Nguyễn Ngọc Phong Linh