Email: info@trunghochoasen.com Tổng đài tư vấn tuyển sinh: 0901 379 685

THÔNG BÁO V/v Tổ chức tập huấn và trao đổi về kỹ thuật dạy học kết hợp chương trình “Tư duy thời đại số”

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN
Số: 123/TB-THHS-CM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức tập huấn và trao đổi về kỹ thuật dạy học kết hợp chương trình “Tư duy thời đại số”

Kính gửi:      

– Ban quản lý cơ sở 1, 2, 3

  – Giáo viên bộ môn cơ sở 1, 2, 3

Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-THHS ngày 13/06/2023 của bộ phận chuyên môn về Tổ chức tập huấn và bồi dưỡng giáo viên đáp ứng Chương trình GDPT  2018.

Nhằm phát triển chuyên môn của đội ngũ giáo viên, nhà trường thông báo chương trình tập huấn và trao đổi ngày 02/12/2023, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia

– PTCM cơ sở 1, 2 và 3;

– Giáo viên bộ môn (bao gồm thỉnh giảng) cơ sở 1, 2 và 3 (PTCM lập danh sách và gửi về Ban chuyên môn, Thầy Đoàn Ngọc Hiển trước 10h00, thứ sáu, 01/12/2023).

2. Thời gian và địa điểm

– Thời gian: 9h15’ đến 11h30’, ngày 02/12/2023;

– Địa điểm: Hội trường cơ sở 2.

3. Đơn vị tổ chức

          – Đơn vị tổ chức:Cơ sở 2;

          – Đơn vị phối hợp:Bộ phận chuyên môn.

Trên đây là thông báo về việc tổ chức tập huấn và trao đổi về kỹ thuật dạy học kết hợp chương trình “Tư duy thời đại số”, kính đề nghị các cơ sở tạo điều kiện để GVBM tham gia đầy đủ./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Ban chuyên môn.
– Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
Đã ký


ThS. Lê Văn Hồng