Email: info@trunghochoasen.com Tổng đài tư vấn tuyển sinh: 0901 379 685

THÔNG BÁO vv Tổ chức tập huấn và trao đổi về phương pháp dạy học

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN
Số: 114/TB-THHS-CM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức tập huấn và trao đổi về phương pháp dạy học

Kính gửi:         – Ban quản lý cơ sở 1, 2, 3

                       – Giáo viên bộ môn cơ sở 1, 2, 3

Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-THHS ngày 13/06/2023 của bộ phận chuyên môn về Tổ chức tập huấn và bồi dưỡng giáo viên đáp ứng Chương trình GDPT  2018.

Căn cứ Kế hoạch số 118/KH-THHS-CM ngày 19/10/2023 của bộ phận chuyên môn về triển khai ứng dụng phần mềm mô phỏng PhET trong dạy học NH 2023-2024.

Nhằm phát triển chuyên môn của đội ngũ giáo viên, nhà trường thông báo chương trình tập huấn và trao đổi ngày 11/11/2023, cụ thể như sau:

I. Tập huấn sử dụng phần mềm mô phỏng PhET trong dạy học

1. Đối tượng tham gia

– Giáo viên bộ môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ của cơ sở 1, 2 và 3 (PTCM lập danh sách và gửi về BCM, Thầy Hiển trước 10h00, thứ sáu, 10/11/2023).

2. Thời gian và địa điểm

– Thời gian: 7h30’ đến 9h00’, ngày 11/11/2023; Địa điểm: Phòng học STEM CS2.

3. Đơn vị tổ chức

          – Bộ phận chuyên môn

II. Tập huấn và trao đổi về phương pháp dạy học phát triển năng lực của học sinh

1. Đối tượng tham gia

– PTCM cơ sở 1, 2 và 3; Giáo viên bộ môn (bao gồm thỉnh giảng) cơ sở 1, 2 và 3 (PTCM lập danh sách và gửi về BCM, Thầy Hiển trước 10h00, thứ sáu, 10/11/2023).

2. Thời gian và địa điểm

– Thời gian: 9h15’ đến 11h15’, ngày 11/11/2023; Địa điểm: Phòng học STEM CS2.

3. Đơn vị tổ chức

          Đơn vị tổ chức:Cơ sở Dĩ An            Đơn vị phối hợp: Bộ phận chuyên môn

Trên đây là thông báo về việc tổ chức tập huấn và trao đổi về phương pháp dạy học, kính đề nghị các cơ sở tạo điều kiện để GVBM tham gia đầy đủ./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Ban chuyên môn.
– Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
Đã ký


ThS. Lê Văn Hồng
Rate this post