Email: info@trunghochoasen.com Tổng đài tư vấn tuyển sinh: 0901 379 685

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi thiết kế bài giảng điện tử với phần mềm mô phỏng PhET và GeoGebra năm học 2023-2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN
Số:06/KH-THHS-CM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2024

 KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi thiết kế bài giảng điện tử với phần mềm mô phỏng PhET và GeoGebra năm học 2023-2024

Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-THHS ngày 19/8/2023 của Hiệu trưởng về Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023-2024;

Căn cứ Kế hoạch số 98/KH-THHS-CM ngày 02/10/2023 của bộ phận chuyên môn về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2023-2024;

Căn cứ Kế hoạch số 118/KH-THHS-CM ngày 19/10/2023 của bộ phận chuyên môn về Kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm mô phỏng PhET trong dạy học năm học 2023-2024;

Nhằm góp phần thực hiện nhiệm chuyển đổi số, định hướng giáo dục thông minh, bộ phận chuyên môn trường THCS và THPT Hoa Sen xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi thiết kế bài giảng điện tử với phần mềm mô phỏng PhET và GeoGebra năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

1. Mục đích và yêu cầu

1.1. Mục đích

– Khai thác hiệu quả phần mềm mô phỏng PhET và GeoGebra để góp phần xây dựng kho học liệu số nhà trường có chất lượng phục vụ đổi mới trong dạy học;

– Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong hoạt động dạy, học cho giáo viên nhà trường.

– Tạo môi trường cộng tác nhằm chia sẻ, trao đổi các ý tưởng về dạy học với phần mềm mô phỏng PhET, GeoGebra.

– Tôn vinh trí tuệ, sức sáng tạo của các giáo viên trong đổi mới nội dung và đổi mới phương pháp dạy học.

1.2. Yêu cầu

– Tuân thủ các quy định hiện hành sở hữu trí tuệ theo các quy định của pháp luật.

– Đảm bảo sự tương tác của giáo viên và học sinh đối với các sản phẩm dự thi.

– Huy động tối đa giáo viên bộ môn tham gia.

– 100% GV tham dự và tham gia Ban tổ chức được cấp giấy chứng nhận.

2. Phạm vi, đối tượng và hình thức dự thi

2.1. Phạm vi dự thi

– Hội thi được tổ chức tại trường THCS và THPT Hoa Sen.

2.2. Đối tượng dự thi

– 100% giáo viên bộ môn Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Khoa học tự nhiên. Các giáo viên, cán bộ tham gia công tác tổ chức Hội thi không tham gia dự thi.

2.3. Hình thức dự thi

– Giáo viên bộ môn có thể dự thi theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm giáo viên. Mỗi nhóm giáo viên không quá 03 thành viên.

– Sản phẩm dự thi nộp trực tiếp về Ban tổ chức: Thầy Muội, thành viên thường trực Ban chuyên môn (Zalo: 0987308925, email: phuocmuoi92@gmail.com).

3. Sản phẩm dự thi

3.1. Sản phẩm dự thi

Sản phẩm dự thi gồm có:

– Bài giảng điện tử (e-Learning) có tích hợp khai thác phần mềm mô phỏng PhET: https://phet.colorado.edu/. Đối với bộ môn Toán, giáo viên lựa chọn tích hợp 1 trong 2 phần mềm mô phỏng PhET, GeoGebra hoặc sử dụng phối hợp cả hai.

– Kế hoạch bài dạy (KHBD): Xây dựng theo hướng dẫn của công văn 5512/BGDĐT-GDTrH, có tích hợp khai thác phần mềm mô phỏng PhET: https://phet.colorado.edu/ hoặc GeoGebra: https://www.geogebra.org/.

– Trong trường hợp khác, GVBM có thể sử dụng phần mềm mô phỏng tương đương để thay thế PhET hoặc GeoGebra.

3.2. Thang điểm, tiêu chí đánh giá

3.2.1. Tiêu chí đánh giá bài giảng điện tử (50% điểm)

a) Giải quyết vấn đề và sáng tạo (20 điểm): Học sinh có cơ hội được tổng hợp và khuyến khích phát triển các ý tưởng sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề của bài học và thực tiễn;

b) Đa dạng và hài hòa (30 điểm): Sản phẩm được thiết kế phù hợp với các hình thức học tập khác nhau của học sinh, thể hiện được các phương pháp tiếp cận khác nhau nhằm tạo ra một lộ trình học tập toàn diện; Sản phẩm bắt cần phải tích hợp sử dụng phần mềm mô phỏng PhET, GeoGebra, hoặc phần mềm mô phỏng khác.

c) Tăng cường tự chủ của học sinh (20 điểm): Vai trò của học sinh được xuất hiện xuyên suốt các hoạt động học tập của bài học, là minh chứng rõ ràng về sự trao quyền cho học sinh, các em được tôn trọng và tự tin. Phát huy sự dân chủ và bình đẳng của học sinh trong mọi quyết định liên quan đến hoạt động bài học.

d) Nội dung bài giảng (10 điểm): cần được thể hiện súc tích, cô đọng; đảm bảo sự chính xác và khoa học.

e) Đa phương tiện (10 điểm): Áp dụng phù hợp các kênh chữ, kênh hình, kênh tiếng, hình ảnh, hoạt động tương tác, kiểm tra đánh giá để triển khai các hoạt động dạy học; sử dụng học liệu chính xác, rõ ràng về nguồn gốc;

f) Thẩm mỹ (10 điểm): Đảm bảo tính thẩm mỹ và sư phạm trong thiết kế bố cục, xử lý âm thanh, hình ảnh, màu sắc, hiệu ứng thể hiện sự cuốn hút nhưng không bị phân tán sự chú đối với học sinh.

3.2.2. Tiêu chí đánh giá về kế hoạch bài dạy (50% điểm)

– Mức độ phù hợp của các hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng (20 điểm).

– Mức độ rõ ràng, chính xác của mục tiêu, nội dung, sản phẩm, cách thức tổ chức thực hiện mỗi hoạt động học của học sinh (30 điểm).

– Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh (40 điểm).

– Mức độ phù hợp của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh (10 điểm).

3.3. Định hướng chia sẻ, nhân rộng sản phẩm

– 100% GVBM tham gia Hội thi thiết kế bài giảng điện tử với phần mềm mô phỏng PhET và GeoGebra thực hiện 01 buổi chia sẻ kế hoạch bài dạy dưới hình thức sinh hoạt chuyên môn theo định hướng nghiên cứu bài học.

– Đóng gói và biên tập video thành học liệu số, học liệu số tương tác, tích hợp lên hệ thống LMS Vietschool.

4. Thời gian và nhân sự thực hiện

4.1. Thời gian xây dựng và gửi bài dự thi

Từ 02/01/2024 đến 31/03/2024.

4.3. Thời gian chấm sản phẩm dự thi

– Thời gian: Từ 01/04/2024 đến 12/04/2024

– Ban tổ chức thực hiện đánh giá những sản phẩm. Ban giám khảo của Hội thi gồm các thành phần sau:

+ Ban giám hiệu;

+ Đại diện bộ phận chuyên môn;

+ Tổ trưởng chuyên môn hệ thống: Vật lí, Hóa học, Sinh học và Toán học;

+ Phụ trách chuyên môn.

4.4. Nhân sự thực hiện

TTNhân sựChức vụPhụ trách công tác chính
1Thầy Nguyễn Ngọc Phong LinhP. HT CM HTTrưởng ban tổ chức
2Thầy Hoàng Phước MuộiThường trực BCMThường trực triển khai
3Cô Trần Thị Kim LiênP. BP TT&PTThành viên BTC
4Thầy Tôn Ngọc TâmPT STEMThường trực triển khai
5Thầy Đoàn Ngọc HiểnNhân viên giáo vụThường trực triển khai
6Cô Thanh Thùy Chiêm Nữ Cẩm LoanTTBM Vật lí hệ thốngTT triển khai tại với GVBM Vật lí
7Cô Đỗ Thị ThùyTTBM Hóa học hệ thốngTT triển khai tại với GVBM Hóa học
8Cô Nguyễn Thị Ngọc TrinhTTBM Sinh học hệ thốngTT triển khai tại với GVBM Sinh học
9Thầy Võ Xuân PhướcTTBM Toán hệ thốngTT triển khai tại với GVBM Toán
10Cô Cao Thị OanhNhân viên học vụPhụ trách truyền thông
11Thầy Nguyễn Chí EmCộng tác viên BCMHỗ trợ kỹ thuật phần mềm, công tác đánh giá

5. Cơ cấu giải thưởng

– Cơ cấu giải thưởng của Hội thi bao gồm:

+ 01 giải nhất: 1.000.000 VNĐ + giấy khen;

+ 01 giải nhì: 500.000 VNĐ + giấy khen;

+ 01 giải ba: 300.000 VNĐ + giấy khen;

+ 03 giải khuyến khích: 100.000 VNĐ + giấy khen.

– Tổng giải thưởng: 2.100.000 VNĐ

6. Tổ chức thực hiện

6.1. Bộ phận chuyên môn

– Xây dựng kế hoạch và trình duyệt Ban giám hiệu.

– Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các cơ sở triển khai Hội thi.

– Triển khai kế hoạch Hội thi “Thiết kế bài giảng điện tử với phần mềm mô phỏng PhET, GeoGebra” đến cơ sở và tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn.

­- Tổng hợp các báo cáo, đánh giá, thu thập minh chứng và xây dựng báo cáo tổng kết, báo cáo Ban giám hiệu, Hội đồng trường và Sở GD&ĐT.

6.2. Các cơ sở

– Vận động, khuyến khích và tạo điều kiện giáo viên bộ môn vật lí, hóa học, sinh học, toán học tham gia.

– Kế thừa và nhân rộng các sản phẩm hay, chất lượng có giá trị giáo dục và hiệu quả dạy và học cao. Khuyến khích giáo viên bộ môn tổ chức các tiết học mẫu.

6.3. Truyền thông và phong trào

– Phối hợp và hỗ trợ cơ sở và BTC thực hiện công tác truyền thông cho Hội thi.

– Hỗ trợ in ấn giấy chứng nhận, giấy khen.

6.4. Tổ chuyên môn hệ thống và giáo viên bộ môn

Tham gia Hội thi “Thiết kế bài giảng điện tử với phần mềm mô phỏng PhET, GeoGebra ”, đảm bảo chỉ tiêu 100% GVBM tham gia.

– Chia sẻ kinh nghiệm nhằm nhân rộng nội dung trên.

– Thực nghiệm sư phạm, nhằm dưa PhET thân thuộc với học sinh.

6.5. Công đoàn

– Vận động, khuyến khích giáo viên bộ môn tham gia.

– Lưu hồ sơ công tác tổ chức Hội thi trong nhà trường.

Trên đây kế hoạch tổ chức Hội thi “Thiết kế bài giảng điện tử với phần mềm mô phỏng PhET, GeoGebra” năm học 2023-2024, đề nghị các tổ chuyên môn,p giáo viên liên quan nghiêm túc thực hiện./.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã duyệt)


ThS. Lê Văn Hồng
P. HT CHUYÊN MÔN
(Đã duyệt)


Nguyễn Ngọc Phong Linh
BAN CHUYÊN MÔN
(Đã ký)


Hoàng Phước Muội