Email: info@trunghochoasen.com Tổng đài tư vấn tuyển sinh: 0901 379 685

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện việc hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới tại trường THCS và THPT Hoa Sen năm học 2023-2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN
Số: 138/KH-THHS-CM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng12 năm 2023

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện việc hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới tại trường THCS và THPT Hoa Sen năm học 2023-2024

– Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-THHS ngày 19/8/2023 của Hiệu trưởng về Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023-2024;

– Căn cứ Kế hoạch số 109/2023/KH-THHS-CM ngày 10/10/2023 của bộ phận chuyên môn về Kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp năm học 2023-2024;

– Căn cứ Kế hoạch số 7355/KH-SGDĐT ngày 14/12/2023 của Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch triển khai thực hiện việc hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, học viên và sinh viên; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học, chỉ đạo của Sở GD&ĐT, bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong năm học 2023-2024, cụ thể như sau: 

1. Mục đích và nhiệm vụ

1.1. Mục đích

– Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lí nhà trường trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH); phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ xảy ra, đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn tính mạng con người.

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn về PCCC tại nhà trường.

– Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường về PCCC&CNCH.

1.2. Nhiệm vụ

– Tổ chức triển khai thực hiện và phân công trách nhiệm thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại nhà trường; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa nhà trường và cơ quan với nội dung và đối tượng đảm bảo yêu cầu thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

– Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC&CNCH được tổ chức với nhiều hình thức, phù hợp với nội dung và đối tượng đảm bảo yêu cầu thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

– Trong công tác PCCC phải lấy ngừa là chính; huy động tối đa các lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy trong thời điểm vàng 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra.

2. Các hoạt động cụ thể

2.1. Tổ chức tuyên truyền

a) Nội dung

– Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH: Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về PCCC&CNCH theo quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

– Nội dung, kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC&CNCH.

– Trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong công tác PCCC&CNCH.

– Tính chất nguy hiểm, tác hại, hậu quả của cháy, nổ đối với cá nhân, nhà trường, cộng đồng và xã hội.

– Tuyên truyền các biện pháp, quy trình PCCC&CNCH cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, học sinh tại nhà trường; có trách nhiệm báo tin khi có sự cố cháy, nổ, tai nạn xảy ra.

b) Đối tượng

– Bộ phận phụ trách: Truyền thông và phong trào.

– Đối tượng tham gia: Học sinh toàn trường.

c) Hình thức triển khai

– Hình thức: Tuyên truyền trên các kênh thông tin truyền thông, phương tiện thông tin chính thức của nhà trường, mạng xã hội; tổ chức treo băng rôn, hình ảnh, panô, áp phích, tranh cổ động, tờ rơi trong nhà trường,… các hình ảnh liên quan về công tác PCCC&CNCH.

d) Yêu cầu thực hiện

– Kiến thức, kỹ năng bổ trợ về PCCC&CNCH được nhà trường cung cấp cho học sinh để đạt được các yêu cầu quy định bảo đảm phù hợp với điều kiện của nhà trường.

– Trong công tác PCCC&CNCH phải lấy phòng ngừa là chính; việc triển khai thực hiện phải được thường xuyên, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

– Chỉ tiêu về tuyên truyền: 01 bài đăng trên cổng thông tin điện tử; 01 bài đăng trên fanpage; 01 poster trên bản tin; 01 video (do Đoàn thanh niên phụ trách, nếu có).

2.2. Phối hợp với công an tại địa phương

a) Nội dung

– Phối hợp với cơ quan chuyên môn tại phường Hiệp Phú tổ chức các buổi diễn tập phương án PCCC&CNCH với nhiều lực lượng tham gia.

– Tuyên truyền công tác PCCC&CNCH thông qua hình ảnh sân khấu hóa, xây dựng các video, clip đăng tải trên mạng xã hội.

b) Đối tượng

Bộ phận phụ trách: Cơ sở

– Đối tượng tham gia: Học sinh theo cơ sở.

c) Hình thức

– Diễn tập tập trung: diễn tập sử dụng các phương tiện chữa cháy, phương tiện cứu nạn cứu hộ (bằng thiết bị thực tế và thiết bị mô hình), diễn tập các phương án di chuyển khi xảy ra các sự cố cháy, nổ.

d) Yêu cầu thực hiện

– Bảo đảm thực hiện tối thiểu 02 buổi/năm học.

– Giảng viên huấn luyện kỹ năng PCCC&CNCH phải do ngành Công an trực tiếp hướng dẫn và huấn luyện.

2.3. Lồng ghép giáo dục kỹ năng PCCC&CNCH

a) Nội dung

– Lồng ghép trong nội dung các bài học thuộc các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa.

– Thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm-hướng nghiệp, hoạt động giáo dục kỹ năng sống và trong các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt hè.

b) Đối tượng

– Tổ chuyên môn phụ trách: Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp và Hóa học. Tổ hóa học có trách nhiệm cung cấp các nội dung, kiến thức khoa học liên quan đến PCCC, tổ Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp có trách nhiệm triển khai trong giờ học bộ môn.

– Đối tượng tham gia: Học sinh toàn trường.

c) Tổ chức triển khai

– Hình thức: Tích hợp nội dung giáo dục PCCC&CNCH vào các môn học, đặc biệt là hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Tổ chuyên môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp chủ động, linh hoạt lựa chọn nội dung, thời gian, hình thức tổ chức. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, đặc biệt là sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học nhằm thống nhất các nội dung trên.

– Tổ chức tối thiểu 01 tiết dạy cấp trường (từ tháng 01/2024 đến hết tháng 03/2024).

– Xây dựng và triển khai 1 chủ đề về PCCC&CNCH trên hệ thống quản lí dạy học trực tuyến LMS (đảm bảo có lí thuyết và bài tập; 80% HS tham gia).

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Bộ phận chuyên môn

– Xây dựng và triển khai kế hoạch đến cơ sở và tổ chuyên môn, GVBM.

– Thực hiện công tác kiểm tra và đánh giá quá trình và kết quả triển khai.

­- Phối hợp với bộ phận Truyền thông và phong trào tổng hợp các báo cáo, đánh giá và xây dựng báo cáo tổng kết, báo cáo Sở.

– Phụ trách triển khai: Thầy Hoàng Phước Muội – Thành viên thường trực Ban chuyên môn; Thầy Trần Hồng Anh – Phụ trách tổng hợp báo cáo; Cô Cao Thị Oanh – Phụ trách truyền thông chuyên môn.

3.2. Các cơ sở

– Tổ chức các hoạt động cụ thể phù hợp với điều kiện của cơ sở, gửi báo cáo thực hiện về Ban chuyên môn trước 06/04/2024 về nội dung phối hợp với công an tại địa phương.

3.3. Chi bộ

– Phối hợp thực hiện với bộ phận chuyên môn, truyền thông và phong trào, các cơ sở nhằm thực hiện báo cáo về Phòng công tác chính trị và tư tưởng và các Phòng ban khác (nếu có).

– Phổ biến và quán triệt tư tưởng đảm bảo giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường nghiêm túc thực hiện PCCC&CNCH.

3.4. Truyền thông và phong trào

– Thực hiện và gửi kết quả công tác tuyên truyền về PCCC&CNCH về chuyên môn tổng hợp trước 06/04/2024.

3.5. Tổ Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp

– Triển khai giảng dạy PCCC&CNCH trực tuyến và trực tiếp.

– Tổ chức tiết học tốt, sinh hoạt chuyên môn theo định hướng nghiên cứu bài học về nội dung PCCC&CNCH.

– Thực hiện báo cáo về bộ phận chuyên môn trước 06/04/2024.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện việc hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới tại trường THCS và THPT Hoa Sen năm học 2023-2024. Đề nghị các cơ sở, bộ phận và cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện./.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã duyệt)


       
ThS. Lê Văn Hồng
P. HT CHUYÊN MÔN          
(Đã ký)Nguyễn Ngọc Phong Linh
BAN CHUYÊN MÔN
(Đã ký)Hoàng Phước Muội