Email: info@trunghochoasen.com Tổng đài tư vấn tuyển sinh: 0901 379 685

THÔNG BÁO V/v Tổ chức hiệu quả hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục sau kì kiểm tra cuối học kì I năm học 2023-2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN
Số:139/TB-THHS-CM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng12 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức hiệu quả hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục

sau kì kiểm tra cuối học kì I năm học 2023-2024

Kính gửi:

– Ban quản lí cơ sở;

– Tổ trưởng chuyên môn;

– Giáo viên chủ nhiệm;

– Giáo viên bộ môn.

Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-THHS ngày 19/8/2023 của Hiệu trưởng về Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023-2024.

Căn cứ Kế hoạch số 93/KH-THHS ngày 25/9/2023 của Bộ phận chuyên môn về việc kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2023-2024;

Nhằm thực hiện nghiêm túc kế hoạch nhà trường, bộ phận chuyên môn thông báo về việc tổ chức hiệu quả hoạt động dạy học sau kì kiểm tra cuối học kì I, cụ thể như sau:

1. Đảm bảo sự chuyên cần của học sinh, các cơ sở thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo duy trì tỉ lệ học sinh vắng học dưới 2%.

2. GVBM tổ chức giờ học nghiêm túc, thực hiện các nội dung cơ bản sau:

– Hoàn thành chương trình môn học theo kế hoạch cá nhân và của tổ chuyên môn.

– Sửa bài kiểm tra, hiệu chỉnh những lỗ hổng kiến thức của học sinh.

– Hướng dẫn, tập huấn học sinh sử dụng hệ thống quản lí học tập trực tuyến LMS Vietschool, đảm bảo 100% đăng nhập và sử dụng được hệ thống này.

– Thực hiện các bài thực hành, thực hành thí nghiệm đối với các bộ môn khoa học tự nhiên (vật lí, hóa học, sinh học, công nghệ).

– Tổ chức kiểm tra, đánh giá bổ sung đối với những HS còn thiếu các cột điểm.

Trên đây là thông báo về việc tổ chức hiệu quả hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục sau kì kiểm tra cuối học kì I năm học 2023-2024, kính mong các cơ sở và giáo viên liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Ban giám hiệu (để báo cáo);
– Bộ phận chuyên môn (để theo dõi);
– Cổng thông tin điện tử;
– Lưu VT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
P. HT CHUYÊN MÔN
(Đã ký)


Nguyễn Ngọc Phong Linh