Email: info@trunghochoasen.com Tổng đài tư vấn tuyển sinh: 0901 379 685

THÔNG BÁO V/v tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm thực tế dành cho học sinh tham gia chương trình “Đà Lạt, thành phố ngàn hoa” học kì I năm học 2023-2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN
Số:142/TB-THHS-CM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12năm 2023

THÔNG BÁO

V/v tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm thực tế dành cho học sinh tham gia chương trình “Đà Lạt, thành phố ngàn hoa” học kì I năm học 2023-2024

Kính gửi:

– Ban quản lí các cơ sở 1, 2, 3;

– Giáo viên chủ nhiệm;

– Giáo viên quản nhiệm;

– Công ty dịch vụ giáo dục Hoa Sen.

– Căn cứ thông báo số 131/TB-THHS ngày 06/12/2023 của Công ty dịch vụ giáo dục Hoa Sen về việc chương trình trải nghiệm thực tế năm học 2023-2024.

Nhằm thực hiện nhiệm vụ về trải nghiệm hướng nghiệp, bộ phận chuyên môn thông báo về việc tổ chức chương trình học tập ngoại khóa tại Đà Lạt, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

– Các HS CS1, CS2, CS3 tham gia Chương trình “Đà Lạt, thành phố ngàn hoa”.

2. Thời gian và địa điểm

a) Thời gian: Từ ngày 02/01/2024 đến 05/01/2024.

b) Địa điểm: Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

3. Nội dung thực hiện

a) Hình thức thực hiện

– Thực hiện nhiệm vụ theo nhóm, mỗi nhóm không quá 10 thành viên

– Bộ sản phẩm của học sinh gồm có:

+ Bài thuyết trình (trình bày trên file word).

+ Sản phẩm minh họa: video, poster, PPT, album ảnh,…

b) Các đề tài (gợi ý)

– Một ngày làm hướng dẫn viên Hoa Sen tourist;

– Lịch sử hình thành và phát triển của Thành phố Đà Lạt;

– Văn hóa và con người vùng cao nguyên;

– Kỹ năng sơ cứu tai nạn;

– Cẩm nang du lịch Đà Lạt cùng học sinh Hoa Sen.

c) Tiêu chí đánh giá

STTTiêu chíThang điểm tối đa
1Tính đặc trưng, đúng chủ đề chuyến ngoại khóa2,0 điểm
2Nội dung chính xác, khoa học3,0 điểm
3Tính độc đáo, sáng tạo, tìm kiếm cái mới2,0 điểm
4Thuyết minh3,0 điểm
Tổng10 điểm

d) Phối hợp thực hiện

Bước 1. BQL cơ sở phổ biến chương trình, nhiệm vụ cho học sinh tham quan học tập thực tế.

Bước 2. GV quản lý xe tổ chức học sinh trên xe thành các nhóm.

Bước 3. GV quản lý xe hướng dẫn học sinh chọn đề tài, xác định sản phẩm.

Bước 4. Các nhóm học sinh thu thập dữ liệu: thông tin, hình ảnh, video, phỏng vấn người địa phương, du khách… trong chuyến học tập thực tế.

Bước 5. Các nhóm học sinh hoàn thành sản phẩm và bài thuyết minh tại nhà. GV hướng dẫn gồm có: GV quản lý xe và GV chủ nhiệm.

Bước 6. GVCN chấm các sản phẩm và bài thuyết minh của học sinh, chọn ra các sản phẩm xuất sắc và đề xuất với BQL cơ sở đề cử các nhóm trên chia sẻ dưới cờ.

Bước 8. Tổ chức báo cáo dưới cờ (1 đến 2 nhóm/buổi sinh hoạt).

Bước 9. Tổng quản nhiệm phối hợp với Phụ trách chuyên môn tổ chức rút kinh nghiệm, tiến hành đánh giá và cấp giấy chứng nhận.

c) Kiểm tra và đánh giá

– Các PTCM thực hiện báo cáo nhanh, trước 18/01/2024 và gửi minh chứng về bộ phận chuyên môn (trực tiếp Thầy Muội).

Trên đây là thông báo về việc tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm thực tế dành cho học sinh tham gia chương trình “Đà Lạt, thành phố ngàn hoa” học kì I năm học 2023-2024, kính mong các cá nhân và bộ phận liên quan thực hiện tốt./.

Nơi nhận:
Như trên;
Chuyên môn;
Lưu VT.
 KT. HIỆU TRƯỞNG
P. HT CHUYÊN MÔN        
(Đã duyệt)

Nguyễn Ngọc Phong Linh