Email: info@trunghochoasen.com Tổng đài tư vấn tuyển sinh: 0901 379 685

KẾ HOẠCH Thực hiện đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại trường THCS và THPT Hoa Sen giai đoạn 2021-2030” năm học 2023-2025

SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS -THPT HOA SEN
 Số: 146/KH-THHS-CM                    
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023  

KẾ HOẠCH

Thực hiện đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời

tại trường THCS và THPT Hoa Sen giai đoạn 2021-2030” năm học 2023-2025

Căn cứ kế hoạch số 2050/KH-SGDĐT ngày 28 tháng 04 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai Đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030” giai đoạn 2023-2025

Căn cứ thực tế, trường THCS và THPT Hoa Sen xây dựng Kế hoạch thực hiện thực hiện Đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030” năm học 2023-2025, nội dung cụ thể như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Mục đích

a. Huy động nguồn lực, đội ngũ, tổ chức triển khai Đề án đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý giáo dục, dạy học thông minh; thực hiện cơ sở dữ liệu nhà trường liên kết trên hệ thống của Ngành giáo dục thành phố; thực hiện quản lý hồ sơ, sổ sách điện tử, dịch vụ công trực tuyến, hệ thống quản trị trường học, lớp học, cơ sở vật chất trường học thông minh đồng bộ, kết nối, liên thông và chia sẻ

b. Triển khai xây dựng và tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá thông minh trên hệ thống học tập trực tuyến LMS.

c. Xây dựng hệ thống học liệu và phần mềm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, cần gì học nấy qua hệ thống thư viện cộng đồng, ngân hàng học liệu thông minh, cung cấp các khóa học trực tuyến, khóa đào tạo ngắn hạn cho học sinh.

2. Yêu cầu

a. Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong giai đoạn I (2021-2025) của Đề án giáo dục thông tiền dề quan trọng  cho việc hoàn thành mục tiêu đề án.

b. Hoàn thiện kiến trúc công nghệ thông tin, phát triển hạ tầng kỹ thuật cho giáo dục thông minh.

c. Xây dựng hệ thống giáo dục phổ thông, giáo dục từ xa, học tập suốt đời.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng hệ thống trường học, lớp học thông minh, xây dựng hệ thống quản trị giáo dục và kiểm tra, đánh giá thông minh.

a. Xây dựng hoàn thiện hạ tầng, đảm bảo đủ điều kiện vận hành các hệ thống thông tin trang thông tin điện tử của nhà trường, cổng dịch vụ công, hệ thống phần mềm dung chung phục vụ công tác chỉ đạo điều hành

b. Hoàn chỉnh hệ thống mạng, kết nối thông suốt mạng số liệu dung chung.

c. Xây dựng lớp học thông minh đầy đủ trang bị hiện đại để phục vụ dạy học theo chương trình mới.

d. Đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin; đẩy mạnh các giải pháp có tính dung chung, tích hợp và theo hướng triển khai thống nhất trong toàn trường.

2. Hoàn thiện kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin, phát triển hạ tầng kỹ thuật cho giáo dục thông minh

Hoàn thiện cổng dịch vụ công theo hướng đáp ứng quy định của Trung ương, địa phương và áp dụng các tiêu chuẩn, tiêu chí theo mô hình dịch vụ thông minh, cung cấp tiện ích cao nhất cho giáo viên, nhân viên và học sinh. Nâng cấp nền tảng tích hợp, chia sẻ, liên thông đáp ứng kịp thời với sự phát triển công nghệ thông tin hiện nay; cổng thông tin điện tử https://trunghochoasen.com/ cung cấp đầy đủ thông tin cho giáo viên, học sinh, phụ huynh về thông tin của trường. Đồng thời tối ưu sử dụng phần mềm Vietschool, đồng bộ thông tin lên trang cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Triển khai hồ sơ điện tử, quản trị điện tử kết hợp hệ thống thanh toán điện tử trong trường họ

a. Xây dựng hệ thống hồ sơ điện tử, số hóa hồ sơ học sinh, sổ điểm, sổ liên lạc, kết quả học tập, kiểm tra đánh giá học sinh liên thông và quản lý đồng bộ

b. Sử dụng hệ thống quản trị học tập LMS để quản lý nội dung học tập và tài liệu giảng dạy. Tích hợp lịch trình trực tuyến để học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh có thể dễ dàng theo dõi lịch học, sự kiện và các cuộc họp.

4. Xây dựng thư viện thông minh

a. Số hóa tất cả các tài liệu và sách quan trọng để tạo ra một kho dữ liệu số lớn. Cung cấp quyền truy cập trực tuyến vào thư viện số để học sinh có thể tận hưởng tài nguyên từ xa. Nhà trường đang sử dụng hệ thống thư viện thông minh với số lượng đầu sách đa dạng phong phú để cho học sinh có thể mượn đọc và phục vụ cho việc học tập.

b. Dùng thư viện điện tử để tạo hồ sơ người đọc để theo dõi lịch sử đọc, đánh giá sách và gợi ý tài nguyên mới dựa trên sở thích đọc.

5. Xây dựng hệ thống kiểm tra đánh giá trong giáo dục

Tích hợp một hệ thống kiểm tra và đánh giá học sinh là quan trọng để đảm bảo rằng quá trình học tập diễn ra một cách có ý nghĩa và cung cấp thông tin cần thiết để hỗ trợ quyết định giáo dục. Nhà trường đã xác định rõ mục tiêu cụ thể của kiểm tra và đánh giá, mục tiêu có thể liên quan đến kiến thức, kỹ năng và các yếu tố phát triển cá nhân khác.

a) Xây dựng bài kiểm tra và phương pháp đánh giá: Tạo bài kiểm tra đa dạng, bao gồm câu hỏi trắc nghiệm, tự luận, dựa trên dự án và thực hành. Kết hợp các phương pháp đánh giá khác nhau như bài tập, dự án, thảo luận nhóm và tự đánh giá.

b) Sử dụng học liệu số LMS: Tận dụng các công nghệ hỗ trợ đánh giá trực tuyến, hệ thống quản lý học tập LMS và công cụ kiểm tra trực tuyến. Sử dụng phần mềm chấm điểm tự động để giảm thiểu thời gian và tăng độ chính xác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với nhà trường

a. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án Giáo dục thông minh và học tập suốt đời của Sở GD và ĐT.

b. Xây dựng kế hoạch thực hiện đồng bộ với kế hoạch giáo dục của nhà trường và tiến hành tổ chức phối hợp thực hiện ở các cơ sở.

c. Thực hiện các nhiệm vụ về CNTT được giao hàng năm, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, đa dạng các hình thức tổ chức dạy học. Tăng cường hình thức tổ chức dạy học trực tuyến, tìm các giải pháp phát triển hoạt động học, bồi dưỡng trực tuyến.

d.Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dung kế hoạch và triển khai ứng dựng và phát triển CNTT tại các cơ sở

e. Tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên về kỹ năng ứng dụng và phát triển CNTT giáo dục thông minh.

2. Đối với các cơ sở

a. Chịu trách nhiệm trước BGH trong việc phân công và quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia và tổ chức các hoạt động thực hiện đề án theo yêu cầu an toàn, có hiệu quả và chất lượng

b. Báo cáo với BGH về thực hiện kế hoạch, kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc để  bàn bạc giải quyết.

c. Đối với giáo viên, nhân viên: Chấp hành sự phân công của Hiệu trường, Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng bộ môn, thực hiện nghiêm các hoạt động trong thực hiện đề án giáo dục thông minh, học tập suốt đời.

      Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030” giai đoạn 2023-2024 của trường THCS và THPT Hoa Sen. Toàn thể CB-GV-NV trong nhà trường nghiêm túc triển khai hiệu quả các nội dung trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về lãnh đạo nhà trường để được hướng dẫn thực hiện

Nơi nhận:
-BGH (để báo cáo);
– QLCS,PTCM (để thực hiện);
– TTBM; GVBM (để thực hiện);
VT (lưu)    
KT HIỆU TRƯỞNG
PHT CHUYÊN MÔN
(Đã ký)


NGUYỄN NGỌC PHONG LINH