Email: info@trunghochoasen.com Tổng đài tư vấn tuyển sinh: 0901 379 685

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG DANH MỤC VÀ BIÊN SOẠN HỌC LIỆU SỐ, HỌC LIỆU SỐ TƯƠNG TÁC NĂM HỌC 2023-2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN
Số: 135/KH-THHS-CM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2023

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG DANH MỤC VÀ BIÊN SOẠN

 HỌC LIỆU SỐ, HỌC LIỆU SỐ TƯƠNG TÁC NĂM HỌC 2023-2024

Căn cứ Công văn 3005/SGDĐT-GDTrH ngày 12/06/2023 của Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn xây dựng và lưu trữ học liệu số;

Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-THHS ngày 19/8/2023 của Hiệu trưởng về Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023-2024;

Căn cứ Kế hoạch số 120/KH-THHS-CM ngày 19/10/2023 của Bộ phận Chuyên môn về Kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS năm học 2023-2024;

Nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học, nhà trường đề ra kế hoạch xây dựng học liệu số, học liệu số tương tác năm học 2023-2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Trang bị kỹ năng về công nghệ thông tin, chuyển đổi số và xây dựng học liệu số, học liệu số tương tác cho đội ngũ giáo viên trong quá trình dạy học.

– Giúp học sinh học tập, rèn luyện kiến thức, năng lực, phẩm chất một cách nhanh chóng và hiệu quả thông qua các bài giảng sử dụng học liệu số tương tác.

– Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường và gia đình học sinh trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh học tập, rèn luyện.

– Xây dựng nguồn dữ liệu học liệu số nhằm phục vụ dạy học nói chung và dạy học trực tuyến nói riêng trong nhà trường.

2. Yêu cầu

– 100% GV nắm vững và thực hiện đúng tiến độ kế hoạch nhà trường đề ra.

– Kết quả 100% GV đạt yêu cầu sử dụng công cụ trong việc xây dựng học liệu số, học liệu số tương tác phục vụ trong quá trình dạy học trực tiếp nói chung và dạy học trực tuyến nói riêng.

– 100% GV bộ môn soạn được và sử dụng học liệu số, học liệu số tương tác của tổ bộ môn trong quá trình dạy học.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

 1. Xây dựng danh mục học liệu số

– Các tổ chuyên môn hệ thống tổ chức cuộc họp để thống nhất danh mục học liệu số, phân chia nhân sự thực hiện các học liệu số tương tác. Tổ trưởng bộ môn có vai trò phản biện và phê duyệt học liệu số dùng chung cho tổ bộ môn áp dụng cho toàn hệ thống. Biên bản phân công gửi về thầy Hiển (0949035886), nhân viên giáo vụ.

– Các học liệu số, học liệu số tương tác được thống nhất và thực hiện bởi các tổ chuyên môn hệ thống. Tổ trưởng chuyên môn hệ thống có vai trò phân công nhiệm vụ thực hiện cho tổ chuyên môn ở các cơ sở.

2. Công tác tập huấn

a) Tổ chức tập huấn

 Bộ phận chuyên môn có nhiệm vụ tổ chức các buổi tập huấn về các phần mềm sử dụng để xây dựng học liệu số, học liệu số tương tác. Yêu cầu tổ trưởng bộ môn, giáo viên bộ môn tham gia đầy đủ để nắm được quy trình và phương pháp xây dựng học liệu số, học liệu số tương tác.

b) Nội dung tập huấn

– Các phần mềm có liên quan đến xây dựng học liệu số tương tác, thiết kế bài giảng điện tử, biên tập video, biên tập bài giảng tương tác.

– Các phần mềm hỗ trợ tích hợp xây dựng bài giảng trực tuyến tương tác.

3. Quy trình xây dựng học liệu số

– Bước 1: Họp tổ chuyên môn thống nhất danh mục học liệu số, học liệu số tương tác, phân công giáo viên thực hiện. Trình danh mục học liệu số để Ban giám hiệu duyệt.

– Bước 2: Tổ viên biên soạn học liệu số tương tác theo phân công.

– Bước 3: Tổ/nhóm chuyên môn phản biện và phê duyệt học liệu tương tác cấp tổ.

– Bước 4: Nộp các bài giảng học liệu số tương tác đã được tổ trưởng phê duyệt lên hệ thống.

4. Hình thức lưu trữ kho học liệu số tương tác

– Bộ phận kĩ thuật xây dựng trang thông tin, cổng thông tin điện tử của nhà trường để lưu trữ các học liệu số tương tác do giáo viên bộ môn thực hiện. Các bài giảng phải được lưu trữ môt cách khoa học thuận tiện cho việc tìm kiếm, tra cứu của giáo viên và học sinh toàn trường. Các học liệu số, học liệu số tương tác đã được phê duyệt giáo viên có thể tải lên hệ thống https://nhapdiem.vietschool.vn/ ở mục học trực tuyến.

– Thầy Phan Thanh Sang sẽ có nhiệm vụ lưu trữ các danh mục học liệu số và học liệu số tương tác của các tổ bộ môn gửi về tại hệ thống máy chủ của nhà trường. Thầy Sang phối hợp với thủ thư để thực hiện tải lên hệ thống thư viện điện tử SLiMS http://115.79.136.147/thuvien/.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Đối với bộ phận chuyên môn
 2. Xây dựng kế hoạch phân công xây dựng học liệu số tương tác, phê duyệt các kho học liệu số của trường để ban hành sử dụng chung.
 3. Chỉ đạo giáo viên, bộ phận kĩ thuật thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
 4. Phối hơp các tổ chuyên môn trong nhà trường đôn đốc, hướng dẫn giáo viên thực hiện xây dựng học liệu số tương tác.
 5. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định của Sở GD&ĐT.
 6. Đối với quản lý cơ sở, phụ trách chuyên môn
 7. Quản lý, đôn đốc, triển khai thực hiện xây dựng học liệu số, học liệu số tương tác tại cơ sở.
 8. Đưa ra phương án kiểm tra tiến độ thực hiện của giáo viên bộ môn trong việc xây dựng học liệu số, học liệu số tương tác và quá trình sử dụng học liệu số tại các lớp học.
 9. Đối với Tổ trưởng chuyên môn
 10. Chỉ đạo họp tổ chuyên môn, triển khai tập huấn cho giáo viên trong tổ phương pháp xây dựng học liệu số tương tác.
 11. Tiến hành thảo luận, phản biện các học liệu số tương tác của các giáo viên bộ môn trong tổ. Từ đó phê duyệt các học liệu số đạt yêu cầu để đưa lên hệ thống học liệu số dùng chung cho toàn hệ thống.
 12. Kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng học liệu số tương tác của giáo viên bộ môn trong tổ.
 13. Đối với giáo viên bộ môn
 14. Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn xây dựng học liệu số của bộ phận Chuyên môn và các bộ phận liên quan tổ chức.
 15. Nghiêm túc xây dựng và sử dụng học liệu số dùng cho cho cấp tổ, cấp cơ sở, cấp hệ thống.
 16. Đối với bộ phân kĩ thuật
 17. Chịu trách nhiệm đưa các học liệu số tương tác lên trang lưu trữ để dùng chung cho toàn bộ giáo viên và học sinh.
 18. Hỗ trợ giáo viên bộ môn trong quá trình xây dựng học liệu số.

IV. Thời gian thực hiện và kiểm tra đánh giá, khen thưởng

 1. Thời gian thực hiện
 2. Giai đoạn 1 từ 10/11/2023 đến 30/11/2023 hoàn thiện danh mục học liệu số, học liệu số tương tác.
 3. Giai đoạn 2 từ 01/12/2023 đến 12/12/2023lựa chọn một nội dung học tập và hoàn thiện học liệu số, học liệu số tương tác của bài đó, mỗi khối lớp một nội dung.
 4. Giai đoạn 3 từ ngày 15/12/2023 đến 01/02/2024 hoàn thiện các học liệu số, học liệu số tương tác trong danh mục học liệu số mà tổ chuyên môn đã xây dựng.
 5. Giai đoạn 4 ngày 02/02/2024 nộp toàn bộ các bài giảng tương tác về bộ phân Chuyên môn để triển khai áp dụng cho toàn hệ thống.

Sau khi hoàn thiện và phê duyệt tổ trưởng bộ môn gửi học liệu số, học liệu số tương tác cho thầy Phan Thanh Sang để lưu trữ.

 • Kiểm tra đánh giá và khen thưởng

     Dựa trên thời gian thực hiện, nhà trường sẽ có kiểm tra, đánh giá và khen thưởng  kịp thời các tổ bộ môn cũng như các giáo viên có đóng góp lớn trong việc xây dựng học liệu số, học liệu số tương tác cho năm học 2023-2024.

Trên đây là kế hoạch xây dựng học liệu số, học liệu số tương tác năm học 2023-2024, nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn và giáo viên nghiên cứu kỹ văn bản, triển khai thực hiện nghiêm túc. Nếu có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị trao đổi với bộ phận Chuyên môn của nhà trường để thống nhất giải quyết./.

HIỆU TRƯỞNG
Đã duyệt            


ThS. Lê Văn Hồng
P.HT CHUYÊN MÔN
Đã duyệt            


Nguyễn Ngọc Phong Linh
NGƯỜI LẬP
Đã ký            


Đoàn Ngọc HiểnRate this post