Email: info@trunghochoasen.com Tổng đài tư vấn tuyển sinh: 0901 379 685
Tháng Mười Một 24, 2023

Day

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN   Số: 120/TB-THHS-CMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2023 THÔNG BÁO V/v tổ chức biên soạn tài liệu học...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN Số: 135/KH-THHS-CMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2023 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG DANH MỤC VÀ BIÊN SOẠN  HỌC LIỆU SỐ,...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT HOA SEN  Số: 118/TB-THHS-CMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2023 THÔNG BÁO V/v tổ chức biên soạn, sử dụng ma trận,...
Read More